Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 30/2018/2019

z dnia 16 maja 2019 r.


Procedura postępowania
w przypadku cyberprzemocy i stalkingu
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie

Podstawa prawna:

 • Ustawa o systemie oświaty z dn. 7. września 1991 r. – art. 33 ust. 1,
  (Dz. U. z 2004, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 • Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dn. 26. października 1982 r.(Dz. U. z 2002, nr 11, poz. 109).

 • Zarządzenie nr 590/03 Komendanta Głównego Policji
  z dn. 24. października 2003 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań
  przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
  (Dz. U. z 2003, nr 26, poz. 226)

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. (Dz. U. z 2002, nr 11, poz. 109).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23. grudnia 2003 r.
  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009, nr 4, poz. 17).

 • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. ratyfikowana przez Prezydenta Polski
  na mocy ustawy z dnia 21 września 1990 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
  dnia 20 listopada 1989 r.


Polskie prawo nie jest bezradne wobec pojawiających się coraz częściej zjawisk cyberprzemocy. Przewiduje ono bowiem ochronę danych osobowych zamieszczanych w Internecie, ochronę wizerunku, ochronę przed włamywaniem się do korespondencji mailowej. Wszelkie formy gróźb, znieważania, nawet dokonywane za pośrednictwem Internetu, są karalne. Prawo w sposób szczególny chroni dzieci przed pornografią (zarówno przed prezentowaniem im pornografii, jak i przed utrwalaniem treści pornograficznych z ich udziałem).  Zasady korzystania z nowoczesnych środków medialnych reguluje:

 • Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 88, poz. 553 ze zmian.),

 • Kodeks Wykroczeń (t. jedn.: Dz. U. 2007 nr 109 poz. 756),

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.
  (t. jedn.: Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631),

 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926).

Do zjawisk związanych z cyberprzemocą zalicza się:

 • Robienie zdjęć innym osobom telefonem komórkowym bez zgody rodziców/opiekunów prawnych,

 • Wstawianie zdjęć osób zarejestrowanych na fotografii bez ich zgód, a szczególnie
  przy ich wyraźnym sprzeciwie,

 • Włamania na pocztę elektroniczną, strony internetowe, kradzież treści zamieszczonych
  na prywatnych stronach internetowych,

 • Stalking (nękanie przy pomocy Internetu, telefonów komórkowych),

 • Groźby i znieważania wysyłane za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych,

 • Umieszczanie wulgarnych treści w Internecie, publikacja ich w miejscach masowego dostępu dzieci i młodzieży,

 • Bezprawne wykorzystywanie informacji,

 • Uwodzenie i treści pornograficzne w Internecie.


W przypadku zaistnienia w szkole sytuacji związanych z cyberprzemocy, wprowadza się następujące procedury postępowania:

 1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy (zgłoszenie przez uczniów, rodziców, świadków zdarzenia, nauczycieli). Stworzenie warunków do bezpiecznego zgłoszenia zdarzenia karalnego (zapewnienie anonimowości osobie zgłaszającej, szczególnie dziecku).

 2. O zdarzeniu informowany jest wychowawca klasy, w której zaistniała sytuacja cyberprzemocy.

 3. Wychowawca przekazuje informację o zdarzeniu pedagogowi szkolnemu oraz dyrektorowi szkoły.

 4. Wychowawca wraz z pedagogiem ustalają okoliczności zdarzenia oraz świadków.

 5. W uzasadnionych przypadkach w procedurę włącza się nauczyciela informatyki, który pomaga zabezpieczyć dowody i/lub ustalić tożsamość sprawcy cyberprzemocy.

 6. Wszystkie dowody zastosowanej cyberprzemocy zbiera wychowawca wraz z pedagogiem.

 7. Wychowawca podejmuje działania na rzecz natychmiastowego przerwania aktu cyberprzemocy (np. zawiadomienie administratora serwisu w celu usunięcia materiału, żądanie natychmiastowego usunięcia wszystkich filmów ośmieszających z telefonu sprawcy itp.).

 8. Wychowawca przy pomocy pedagoga ustala, kto jest sprawcą zdarzenia.

 9. Gdy sprawcą jest uczeń szkoły, pedagog prowadzi rozmowę pozwalającą ustalić przyczyny dokonania cyberprzemocy. W uzasadnionych wypadkach należy udzielić sprawcy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, celem uniknięcia na przyszłość podobnych zachowań.

 10. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi sprawcy celem omówienia zachowania dziecka, zapoznania z materiałem dowodowym oraz decyzją w sprawie dalszego postępowania
  i podjętych środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka.

 11. W sytuacjach uzasadnionych pedagog powiadamia Policję i/lub sąd rodzinny o dokonaniu cyberprzemocy.

 12. Wobec sprawcy wyciąga się konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły.

 13. Uczeń, który dokonał cyberprzemocy jest monitorowany przez pedagoga i wychowawcę, celem zapobiegania aktom zemsty na osobach poszkodowanych.

 14. Jeśli sprawca jest nieznany, należy – o ile to możliwe - dokonać natychmiastowego przerwania aktu cyberprzemocy od administratora serwisu oraz powiadomić Policję.

 15. Wobec ofiary cyberprzemocy wychowawca podejmuje działania ochronne i wspierające. Zapewnia ucznia, że dobrze zrobił zgłaszając zdarzenie. Radzi, jak powinien postąpić,
  aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie dopuścić do eskalacji prześladowania.

 16. Sytuacja dziecka, które padło ofiarą przemocy, musi być monitorowana, aby nie dopuścić
  do dalszych działań przemocowych lub odwetowych ze strony sprawcy. Podobnie należy postąpić w przypadku, gdy o zdarzeniu poinformowali świadkowie, a nie ofiara cyberprzemocy.

 17. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka - ofiary winni być natychmiast poinformowani o sposobie rozwiązania sytuacji związanej z cyberprzemocy.

 18. Z zaistniałego zdarzenia należy sporządzać przez cały czas wyjaśniania sprawy notatki służbowe, w której zawarte będą daty i miejsca rozmów, personalia osób biorących udział
  w wyjaśnianiu spraw, opisy przebiegu wydarzeń oraz podpisy świadków zdarzenia i wyjaśniania sprawy.

Podczas wyjaśniania sprawy nie należy dopuszczać do konfrontacji sprawcy z ofiarą celem zachowania poczucia bezpieczeństwa ofiary cyberprzemocy.