PROGRAM

WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

 

ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO

 

W PRZEMIAROWIE

 

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 r., poz. 966 z późn. zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach

i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249).

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii( Dz. U z 2018 r. poz. 214)

 2. Statut Szkoły

 

 

 

Wprowadzenie

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami

swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny

rozwój a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka.

 

 

Wychowanie

 

to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

 

Profilaktyka

 

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania,
a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

 

Program wychowawczo- profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

 

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

 

 

Wstęp

 

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym.

 

Szkoła, przedszkole jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Wychowanie jest tutaj rozumiane jako proces wspomagania ucznia w rozwoju, oparty na poszanowaniu stron biorących w nim udział(wychowawcy, rodzica, ucznia, nauczyciela), współdziałających ze sobą , dążąc do osiągnięcia celów wychowania. Celami tymi są osiągnięcie dojrzałości ucznia w czterech sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Program wychowawczo- profilaktyczny Zespołu Szkolno - Przedszkolnego dotyczy wszystkich działań i czynności, które wspierają ucznia
w radzeniu sobie z trudnościami , które mogą zakłócać jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie.
Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

 

I. Misja i wizja szkoły

 

Misja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przemiarowie.

 

Szkoła Podstawowa w Przemiarowie to placówka oświatowa znana w lokalnym środowisku ze względu na bogatą historię i tradycję. Powstała w 1962 roku i służyła kilku pokoleniom mieszkańców okolicznych wsi. Po wprowadzeniu reformy stała się 8- letnią szkołą podstawową, w której uczą się dzieci z różnych środowisk wychowawczych. Niektóre z nich potrzebują opieki specjalistycznej (psychologiczno- pedagogicznej), inne ukierunkowania w rozwijaniu zdolności, a wszystkie pragną akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Celem działalności szkoły jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno-wychowawczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata. Uważamy, że najlepsze efekty osiągniemy poprzez integrację środowiska Nauczycieli- Uczniów- Rodziców. Współpraca pozwoli nam na kompleksowe działania i wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczności szkolnej.

Wartości, jakimi się kierujemy to: szacunek, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej godności i tolerancja. W pracy odwołujemy się do tradycji szkoły, a naszą dewizą jest życzliwość i otwartość. Traktujemy podmiotowo uczniów, rodziców i nauczycieli. Jesteśmy szkołą harmonijnie zintegrowaną ze społecznością lokalną i otwartą na inicjatywy, kreującą zdrowych, młodych Europejczyków, poszukujących prawdy, dobra i piękna w świecie.

 

Wizja szkoły:

 

  • Będziemy szkołą świadomą zagrożeń współczesnego świata i aktywnie im przeciwdziałającą, promującą zdrowy styl życia, bezpieczną, wolną od przemocy.

  • Będziemy aktywnymi uczestnikami życia społeczności lokalnej , znającymi jej problemy i biorącymi udział w ich rozwiązywaniu

  • Naszą szkołę samorządnie i demokratycznie tworzyć będą uczniowie, rodzice i nauczy-ciele zintegrowani wokół wspólnych celów i działań.

  • Tożsamość szkoły będziemy tworzyć w oparciu o kulturę i tradycję narodową, cywilizację europejską oraz ponadczasowe i ogólnoludzkie wartości.

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

wyników ewaluacji wewnętrznej,

wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/2017,

wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych,

uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców.

 

 

 

II. Główne cele szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego:

 

1. Założenia ogólne

 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu:

 1. działalności wychowawczej:

  1. fizycznej- ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
   i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

  2. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

  3. społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

  4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

   1. działalności edukacyjnej- poszerzającej wiedzę z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, umiejętności radzenia sobie ze stresem, asertywności oraz zdobywania umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

   2. działalności informacyjnej- skutki zachowań ryzykownych i znajomość odpowiedzialności karnej za ich nieprzestrzeganie

   3. działalności profilaktycznej:

    • ograniczającej zachowani ryzykowne( ze względu na sytuację rodzinną, materialną, środowiskową i biologiczną wychowanków)

    • związaną z zażywaniem środków psychoaktywnych i odurzających.

 

 

Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności,

debat, szkoleń ,spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

 

 1. Cele szczegółowe

 

 • budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

- kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

 • rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej/ charytatywnej;

 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów
  i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami

 • wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.

 

III. Uczestnicy Programu Wychowawczo- Profilaktycznego szkoły:

 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

 

 

Rodzice:

mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;

 znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę;

wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;

 wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;

 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;

 

Wychowawcy klas:

 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;

 wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;

 prowadzą dokumentację nauczania;

 opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;

 koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;

 dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;

 podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;

 wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 integrują i kierują zespołem klasowym;

 wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;

 wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego;

 inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;

 współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;

 współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;

 współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;

 współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi;

 

Nauczyciele:

 oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;

 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;

 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

 inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;

 reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;

 dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;

 wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;

 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;

 proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;

 realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

 współorganizują imprezy i akcje szkolne;

 znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;

 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;

 współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;

 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;

 prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;

 mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;

 uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny);

 

Pedagog :

 prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

 diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

 podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

 minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

 inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

 pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

IV. Wzorzec osobowy absolwenta Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Przemiarowie:

 

 1. Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: domu i szkole.

 2. Jest optymistą. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi, ale nie bezkrytycznie.

 3. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęci swój czas i które stara się rozwijać.

 4. Jest ciekawy świata, ale też krytyczny.

 5. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i oceniać ich przydatność do określonego celu. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo – skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę.

 6. Jest aktywny umysłowo – na ogół się nie nudzi.

 7. jest twórczy, kreatywny i zdolny sterować swoim kształceniem w szkole i poza nią.

 8. Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie /choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem/ ograniczenia wynikające z jego wieku.

  1. Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentując swój punkt widzenia. Odnosi się z szacunkiem do innych, jest sympatyczny.

Wie, ze istnieją różne sposoby technologii komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami, potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji

  1. Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponieść niektóre konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie – wytrwale i konsekwentnie szukać rozwiązań alternatywnych.

Napotykając problem, stara się go rozwiązać. Jeżeli trzeba – zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta
z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy i wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.

  1. Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje intencje.

  2. Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego
   i zrozumieć go.

  3. Jest punktualny. Dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi.

  4. Jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi. Zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych

 

V. Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 

 obowiązujące przepisy prawa;

 analizę dotychczasowego doświadczenia szkoły z zakresu wychowania i profilaktyki;

 zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole
i środowisku;

 diagnozę środowiska szkolnego, czynników ryzyka i czynników chroniących;

 • Ocenę potencjału i możliwości rozwojowych uczniów w oparciu o wyniki testów wewnątrzszkolnych, olimpiad, konkursów przedmiotowych
  i zawodów sportowych, wyniki egzaminów państwowych uczniów kończących poprzedni etap edukacyjny

 • Zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne(boisko szkolne, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa), zasoby techniczne( wyposażenie), zasoby organizacyjne( wolontariat)

 przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania;

 

Diagnoza sytuacji wychowawczej:

 

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska szkolnego. Analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki na podstawie:

 1. badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat oczekiwań w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych.

 2. spostrzeżeń nauczycieli i wychowawcy na temat klasy

 3. analizy dokumentów (m.in. analiza uwag wpisanych do dziennika, sprawozdań półrocznych opracowanych przez wychowawcę)

 4. obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analizy uwag wpisanych do zeszytów uwag;

 5. wniosków z ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego z poprzedniego roku szkolnego.

 

W bieżącym roku szkolnym badaniami ankietowymi objęto wszystkich uczniów klas I- VIII oraz rodziców obecnych na pierwszym zebraniu w roku szkolnym 2019/2020.

W wyniku diagnozy sytuacji wychowawczo – profilaktycznej i uwzględnieniu wniosków z raportu ewaluacji wewnętrznej, wyłoniono następujące obszary problemowe:

 1. Nie wszyscy uczniowie rzetelnie wypełniają swoje podstawowe obowiązki(brak zadań domowych
  i odpowiedniego przygotowania do lekcji, spóźnienia)

 2. Niski poziom kultury osobistej i kultury słowa uczniów. Uczniowie nie używają zwrotów grzecznościowych (bardzo często
  w stosunku do pracowników obsługi i nauczycieli, którzy nie pracują w danym zespole klasowym)

 3. Niektórzy uczniowie nie wykazują motywacji do nauki

 4. Niewystarczające, wśród niektórych uczniów, umiejętności interpersonalne przejawiające się w nieprawidłowych relacjach pomiędzy niektórymi dziećmi, tj.: w dokuczaniu, braku dyscypliny na lekcji, aroganckim zachowaniu.

 5. Niewystarczająca wiedza uczniów nt. bezpiecznego korzystania z Internetu (mechanizmów uzależnienia od gier na telefonie bądź komputerze, spotkań z nieznajomymi w wirtualnym świecie, odpowiedzialności karnej )

 6. Niski poziom czytelnictwa wśród uczniów.

 

Czynnikami chroniącymi, które wyłonione zostały na podstawie ankiet są niewątpliwie:

 • Życzliwa atmosfera panująca w szkole i w klasach

 • Jasne i zrozumiałe zasady panujące w szkole wpływające na duże poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów

 • Dość duża wiedza uczniów na temat substancji uzależniających i środków psychoaktywnych

 • Przeciętne/ incydentalne używanie komputera przez większość uczniów

 • Poczucie osobistego szczęścia i bycia lubianym

 • Dysponowanie wśród większości uczniów umiejętnościami interpersonalnymi, które wpływają na posiadanie w środowisku rówieśniczym kolegów i koleżanek

Natomiast ankietowani rodzice zasugerowali, że w Programie wychowawczo- profilaktycznym powinny znaleźć się następujące treści:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom- 65%

 2. Kształtowanie dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania dziecka- 46%

 3. Uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych- 37%.

 

Jednocześnie z ankiety wynika, że:

 • 92% rodziców jest zdania, że ich dziecko czuje się w szkole bezpiecznie

 • 80% uważa, że dziecko ma świadomość zagrożeń wynikających z uzależnień

 • 84% potrafi rozpoznać osobę pod wpływem środków uzależniających/ psychoaktywnych

 • 92% pytanych rodziców jest przekonana, że ich dziecko jest wolne od uzależnień typu: alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze.

 • 24% stwierdza, że uzależnienie ich dzieci dotyczy nadużywania telefonu komórkowego, gier na telefonie i komputerze.

Wśród propozycji zajęć, które mogłyby znaleźć się w Programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły największą popularnością cieszą się:

 • bezpieczne korzystanie z Internetu- 54%

 • umiejętność panowania nad własnymi emocjami- 39%

 • skutki zażywania środków psychoaktywnych- 26%.

 

Przeprowadzona diagnoza wskazała , że nie ma wśród uczniów naszej szkoły problemów z zażywaniem środków psychoaktywnych
w postaci narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających/psychoaktywnych. Mimo tego zostaną wprowadzone środki zapobiegawcze
w celu ochrony uczniów przed sięganiem po nie.

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYCH

ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W PRZEMIAROWIE

REALIZOWANY W LATACH 2019/2020

 

 

Obszar

Zadania do realizacji

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

 

 

SFERA FIZYCZNA

 

 

 

 

1.Kształtowanie nawyku dbania
o własne zdrowie i higienę osobistą.

 

 

 • działania informacyjne udzielane przez pielęgniarkę szkolną na temat warunków zdrowego życia

 • wdrażanie informacji na temat higieny osobistej/ pogadanki na godzinach wychowawczych

 • kontrola czystości głowy

 • fluoryzacja

 • badania przesiewowe

 

Pielęgniarka, wychowawcy

2. Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia
i umiejętności zagospodarowania czasu wolnego, kształtowanie sprawności fizycznej i odporności. Rozwijanie nawyku uprawiania sportu.

 

 • rozwijanie sprawności fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego.

 • propagowanie aktywności fizycznej jako jednej z możliwych form spędzania czasu wolnego

 • "Dzień sportu"

 • lekcje biologii, przyrody, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, WOS, techniki, Edukacji dla bezpieczeństwa.

 • udział w programie " Trzymaj Formę"

 • udział w " Czwartkach LA", zawodach szkolnych, gminnych, powiatowych

 • udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych- SKS

 • zajęcia na basenie w ramach lekcji w- f

 • wycieczki szkolne

Nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog szkolny, nauczyciele przedmiotowi

3.Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

Kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych

 • program " Śniadanie daje moc"

 • propagowanie zdrowego odżywiania- promocja zdrowej żywności w stołówce szkolnej

 • udział w programie " Mleko
  w szkole" i " Owoce i warzywa
  w szkole"- Program dla Szkół

 • choroby cywilizacyjne: cukrzyca, otyłość, depresja, anoreksja- jak do nich nie dopuścić

 • projekcje filmów propagujących zdrowy styl życia

 • wdrażanie informacji na temat racjonalnego odżywiania się na lekcjach wychowawczych i lekcjach biologii

 • pogadanki na temat kultury spożywania posiłków i zachowywania się przy stole
  ( zasady savoire - vivre)

 

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele wychowania fizycznego, specjaliści

SFERA PSYCHICZNA

 1. Bezpieczeństwo: zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole regulaminami

 2. Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najwyższych wartości. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

 • Zapoznanie ze Statutem, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Regulaminem Oceniania, Przedmiotowymi Zasadami Oceniania, regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole

 • Organizowanie spotkań ze specjalistami w celu zaznajomienia uczniów z prawem oraz skutkami jego naruszania.

 • zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach

 • spotkanie z POLICJIĄ na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły

 • pogadanki na w/w temat
  z wychowawcami klas

 • apel/ spotkanie z pracownikami WOPR nt. bezpiecznych ferii i wakacji

 • zwracanie uwagi na osoby
  z zewnątrz przebywające na terenie szkoły

 • systematyczne egzekwowanie zmiany obuwia

 • wietrzenie sal lekcyjnych

 • troska o czystość i porządek pozostawiony po zakończonych lekcjach

 • wyposażenie w umiejętności skutecznego dbania o zdrowie własne i innych

 • posiłki dla uczniów z rodzin najuboższych

 • konsekwentne reagowanie na przejawy agresji i niewłaściwego zachowania.

 

Wychowawcy, pedagog, specjaliści, Policja, pracownicy WOPR

3.Prowadzenie edukacji antyuzależnieniowej:

 • uświadamianie zagrożeń wynikających ze zbyt wczesnego kontaktu z substancjami uzależniającymi.

 • Organizowanie zajęć dotyczących przyczyn
  i konsekwencji używania środków psychoaktywnych (substancje psychotropowe, środki zastępcze oraz nowe substancje psychoaktywne)

 

 

 

 • realizacja programów " Nie pal przy mnie proszę"

 • realizacja profilaktyki uzależnień

 • filmy, prezentacje na temat mechanizmu uzależnienia

 • przeciwdziałanie paleniu papierosów i e-papierosów- ulotki, plakaty, gazetki

 • uczestnictwo w konkursach profilaktycznych: "Lokalna Burza Mózgów", " Gminna Gala Profilaktyki Lokalnej"

 • wskazanie miejsc, w których

można uzyskać pomoc

 • spotkania wychowawców
  z rodzicami- uwrażliwienie na sygnały, które mogą niepokoić.

 • spotkania ze specjalistami z PSSE
  w Pułtusku i pedagogiem szkolnym nt. przyczyn i niebezpieczeństw używania środków psychoaktywnych oraz zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, papierosów, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych

 • uświadamianie rodziców i uczniów odnośnie szkodliwości napoi energetycznych

Pedagog, wychowawcy, rodzice, specjaliści

4.Określenie pozytywnych i negatywnych emocji.

 • redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów

 • budowanie atmosfery otwartości
  i przyzwolenia na dyskusję. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy
  w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji

 • dostarczanie wiedzy na temat osób
  i instytucji świadczących pomoc
  w trudnych sytuacjach

 • budowanie atmosfery wsparcia
  i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

 • rozpoznawanie uczuć

 • wzmacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnej samooceny

 • stres i sposoby radzenia ze stresem

 • omawianie sposobów rozwiązywania własnych problemów

Pedagog, wychowawcy, rodzice, specjaliści, rodzice

5.Informowanie rodziców o rodzajach i formach pomocy proponowanych przez instytucje wspierające szkołę

 • organizowanie spotkań pedagogizujących dla rodziców związanych z problemami
  i zagrożeniami współczesnej młodzieży.

 • pedagogizacja rodziców podczas wywiadówek

 • kierowanie uczniów na badania do PPP. Zapewnienie pomocy w nauce (zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów, rewalidacyjne, specjalistyczne).

 • stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w zajęciach rozwijających , zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, projektach unijnych

Pedagog, specjaliści, nauczyciele przedmiotowi

6. Wspieranie uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych.

 • Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 • Dostosowanie metod pracy do potrzeb uczniów.

 • Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, uwzględniających potrzeby uczniów, logopedycznych , dydaktyczno- wyrównawczych, rozwijających

 • orientacja w sytuacji materialnej rodzin uczniów, konsultowanie z pracownikami socjalnymi MOPS/GOPS

 • Monitorowanie uczestnictwa dzieci
  w zajęciach korekcyjnych oraz zajęciach wyrównawczych.

 • szerzenie postaw tolerancji i empatii wśród uczniów(tematyczne lekcje wychowawcze)

Nauczyciele przedmiotowi, pedagog, nauczyciele odpowiedzialni za organizację zajęć specjalistycznych, wychowawcy

7.Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych

 

 • konstruowanie ulotek i broszur informacyjnych

 • realizacja zajęć na lekcjach informatyki

 • omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu( w tym
  z cyberprzemocą), ujawnieniem danych osobowych

 • zajęcia na temat bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych

 • rozwijanie kompetencji informatycznych

 • upowszechnienie i zachęcanie do rozwoju kompetencji czytelniczych jako alternatywy dla zachowań ryzykownych

 

Nauczyciel informatyki, wychowawcy, pedagog

SFERA SPOŁECZNA

1.Poznanie praw i obowiązków dziecka/ ucznia

 • poznanie przez uczniów Praw Dziecka i ucznia- gazetka szkolna

 • egzekwowanie zasad wynikających ze Statutu Szkoły i WSO

 

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pedagog,

2.Kształtowanie samorządności i demokracji

  • wybory do samorządu klasowego i uczniowskiego

  • wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego

  • propagowanie i udział w akcjach charytatywnych

  • wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły - uczniowie współgospodarzami szkoły

Opiekun SU i jego członkowie, wszyscy uczniowie

3. Kształtowanie właściwych postaw
i relacji międzyludzkich

 

 • przestrzeganie zasady fair play, zdrowego współzawodnictwa

 • zapoznanie ze zjawiskiem niepełnosprawności (włączanie w życie szkoły osób niepełnosprawnych
  z najbliższego środowiska)

 • podejmowanie działań na rzecz innych uczniów- propagowanie akcji wolontarystycznych/ charytatywnych

 • "Detektyw Grosik"

 • "Szlachetna paczka"

 • organizowanie pomocy koleżeńskiej

 • zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez:

  • promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się,

 • poszanowanie praw i potrzeb innych,

 • kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb,

 • zgodnej współpracy z innymi
  z zachowaniem obowiązujących norm
  i reguł kultury osobistej

 • integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działania (wycieczki, zabawy, projekty).

 • okazywanie szacunku rodzicom
  i osobom starszym

 • organizowanie uroczystości klasowych (np. Dzień Babci, Dzień Matki).

 • rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka

 • uświadamianie uczniom i ich rodzicom zagrożeń wynikających z aktów przemocy

Nauczyciel wychowania fizycznego, pielęgniarka szkolna, opiekun SU, wszyscy uczniowie, wychowawcy, rodzice, pedagog

4.Kształtowanie umiejętno­ści właściwej komunika­cji, stanowiącej podstawę współdziałania

 • warsztaty, pogadanki nt. :

  • komunikacji werbalnej
   i niewerbalnej

  • aktywnego słuchania

  • współpracy w grupie

  • poprawnej samooceny

  • rozumienia własnych emocji i poprawnego ich wyrażania

 

Pedagog, wychowawcy

5.Propagowanie zachowań akceptowanych społecznie- przeciwdziałanie agresji

 

 • tematyczne lekcje wychowawcze

 • systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi emocjami oraz w zakresie ochrony przed agresją fizyczną i psychiczną

 • zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad
  i norm obowiązujących
  w szkole, omówienie treści zawartych w Statucie szkoły (apele, pogadanki, lekcje wychowawcze)

 • stała współpraca z pracownikami szkoły
  w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów

 • reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania ucznia

 • spotkanie z przedstawicielami POLICJI dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich

 • konstruowanie ulotek i broszur informacyjnych

 • zapobieganie zachowaniom agresywnym, promowanie kultury słowa

 • udział w projekcie profilaktycznym: „Porozmawiaj- nie oceniaj!”

 

Wychowawcy, pedagog, wszyscy nauczyciele, funkcjonariusze Policji

6. Rozwój doradztwa zawodowego:

 • Kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy - praca jako wartość.

 • Pogłębianie wiedzy na temat możliwości dalszej edukacji, form aktywności społecznej, perspektyw na rynku pracy,

 

 • zajęcia z doradztwa zawodowego

 • gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno- zawodowej( rynek pracy, możliwości kształcenia)

 • konsultacje indywidualne i grupowe

 • znaczenie pracy w życiu człowieka- pogadanki

Koordynator doradztwa zawodowego, pedagog, wychowawcy

SFERA DUCHOWA

1.Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodo­wego.

Kształtowanie postaw.

Wychowanie do wartości:

- Kształtowanie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, polskiej

i europejskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych

- Kształtowanie postaw patriotycznych i więzi z własnym regionem

- Kształtowanie umiejętności życia w społeczeństwie.

 

  • wyjścia na cmentarz, porządkowanie grobów żołnierzy i zmarłych nauczycieli naszej szkoły

  • wspólne śpiewanie kolęd

  • dekoracja korytarza szkolnego
   ( Boże Narodzenie, Wielkanoc)

  • spotkania wigilijne w klasach

  • konkurs na najładniejszą kartę bożonarodzeniową i wielkanocną

  • uroczyste obchody świąt państwowych: (Święto Niepodległości, Konstytucji

3-go maja) apele, prezentacje multimedialne, gazetki okolicznościowe

 • organizowanie wycieczek szkolnych
  w miejsca pamięci narodowej

 • popularyzowanie dnia patrona w szkole

 • udział uczniów w poczcie sztandarowym

 • poznanie historii, tradycji naszego narodu i regionu w ramach zajęć szkolnych,

 • uświadomienie roli i wartości symboli narodowych,

 • ślubowanie klas pierwszych

 

Nauczyciel religii, WDŻ, wychowawcy, pedagog, opiekunowie pocztu sztandarowego, uczniowie

2.Kształtowanie gotowości do uczestnictwa
w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji.

Rozbudzanie myślenia refleksyjnego oraz kształtowanie postawy twórczej.

 

 

 

 • Określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzin­nym, szkolnym i lokalnym.

 • Uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pedagog,

 

3.Kształtowanie odpowiedzialności za wybory moralne

 

 • rozbudzanie aktywności do ustalenia osobistej hierarchii wartości

 • uczestnictwo w lekcjach religii, rekolekcjach

 • znaczenie dobra i zła- lekcje religii, WDŻ

 • promowanie kultury osobistej, zachowań społecznie akceptowanych,

 • lekcje wychowawcze, dyżury na korytarzach

Nauczyciele, pedagog, nauczyciel religii, WDŻ, wychowawcy, rodzice

4.Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

 • Prowadzenie zajęć wychowawczych o tematyce patriotycznej kl. I-VIII (symbole narodowe, patriotyzm, godło i hymn narodowy, czym jest niepodległość, honor, uczciwość, Polak, prawa i obowiązki obywatelskie)

 

Wychowawcy, wszyscy nauczyciele, pedagog

5.Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

 • rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi

 • wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się

 • prowadzenie różnych form pracy:

z czytelnikiem: rozmowy o książkach, udzielanie porad w wyborach czytelniczych, gry literackie, konkursy, głośne czytanie i słuchanie

 • zachęcanie rodziców do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Bibliotekarz, wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, rodzice

6. Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka

 • podtrzymywanie ciekawości poznawczej,

 • rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania

 • rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.

Wszyscy nauczyciele, pedagog, rodzice

 

 

VI. EWALUACJA I MONITORING

 

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego. Powinna ona pozwolić na uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1. Czy zbliżyliśmy się do postawionych celów?

2. Czy działania programowe odpowiadały rzeczywistym potrzebom uczniów?

3. Czy działania podejmowane w trakcie pracy z programem wpłynęły na zachowanie uczniów i wprowadziły pożądane zmiany?

4. Czy stosowane procedury okazały się skuteczne?

5. W czym upatrywać przyczyn niepowodzenia, jeżeli nie uzyskano zadowalających efektów?

 

Narzędzia ewaluacji:

 • wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami,

 • obserwacje,

 • analiza dokumentów.

 

 

 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przemiarowie został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu…………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:

Monika Elak

Dorota Głuszewska